Fågelskådningens dag-8 maj

Fågeludden
En rik­som­fat­tande Pr-dag för fågel­skåd­ning som arrangeras av fågelk­lub­bar i hela Sverige. Förenin­gen finns på plats vid Fåge­lud­den, SV om Guld­pär­lan, Markaryd.
Här bjuds på ett varierande pro­gram och infor­ma­tion om vår verk­samhet. Ta med hela famil­jen och gör denna dag till Fågel­skåd­nin­gens dag. Med­tag gärna fika och egen kikare. Klubben har tubkikare. Drop in mel­lan kl. 08.00 – 12.00.
Ledare: Conny Gustafs­son, tfn 0433–213 56.
Vägbeskrivn­ing till Fåge­lud­den
Från Hannabadsvä­gen kör man ner på Kolonivä­gen och fort­sät­ter förbi väg­bom­men (är öppen under för­mid­da­gen) ca 100 m och park­erar vid sidan av vägen. Härifrån är det skyl­tat till Fågeludden. Välkomna!

Nyhet! Lokalkampen-söndagen 8 maj

Samma dag kör vi också loka­l­kampen mel­lan Fåge­lud­den och Ribers­dals ren­ings­dammar, med mot­tot vilken plats har flest fåge­larter denna dag? Vilka arter kommer att avgöra, stationära, tillfälliga rastare eller sträckande fåglar. Svaret har vi kl. 12:00.
Reglerna är i prin­cip de samma som för ”Big sit”. På båda lokalerna finns skå­dare på plats mel­lan kl. 06.00 och 12.00. Från båda plat­serna går det också att följa respek­tive lokals arter. Alla intresser­ade som vill med­verka kon­tak­tar Lars-Erik Andréas­son, tfn 0433–231 32 och mobil 0705–19 59 15, senast tors­dag
5 maj. Beroende på deltagaran­tal kan viss styrn­ing eller lot­tning ske till respek­tive lokal.

Lämna ett svar